Offentliggjøring av godkjent valgliste - Kirkevalg 2023


Offentliggjøring av godkjente valglister for Sørfold sokn

Nominasjonskomiteens liste

 

§ 7-7. Klage

Klage med krav om endring av valgstyrets eller valgrådets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag eller forslag om supplerende nominasjon, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til gruppenavn er krenket, har også en registrert nomineringsgruppe klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kirkevalgreglene kapittel 12.

Still til valg til menighetsrådet

Tilbake